Summer

ธรรมชาติ - อิชิคาวะ x โตเกียว

โตเกียว

1ฟุทาโกะ – ทามากาวะ: เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำทามะที่มีต้นไม้เรียงรายเป็นทิวแถว เป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนไปกับธรรมชาติ

2สวนคิชิเอ็น: สวนแบบเซ็นแท้ๆ ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาทีจากสถานีรถไฟ

3โทโดโรกิฟุโดซน: วัดที่สร้างขึ้นให้เป็นที่ประดิษฐานของฟุโด เทพเจ้าในพุทธศาสนา ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถบันดาลให้คำอธิษฐานของผู้ขอเป็นจริงได้
“ชุอิน”: เป็นตราประทับของวัดซึ่งจะมีการประทับให้เพื่อเป็นที่ระลึกในการมาเที่ยวที่วัดนั้นๆ เป็นที่นิยมในหมู่นักสะสม ตราประทับของวัดและศาลเจ้าแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน จึงมีคนบางกลุ่มที่ชอบสะสม “ชุอิน” ด้วย

4สวนโทโดโรกิ: โอเอซิสในเมืองสำหรับการเดินเที่ยวที่เย็นสบายเลียบแม่น้ำ

อิชิคาวะ

1สถานีคานาซาวะ: สถานีรถไฟแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 14 สถานีรถไฟที่สวยงามที่สุดในโลก

2เส้นทางขับรถบนหาดจิริฮามะ: ที่นี่เป็นชายหาดแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่เปิดให้รถยนต์ขับเข้าไปได้

3ถ้ำกันมง: รูปทรงของหินที่สวยงามเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นอันทรงพลังในทะเลญี่ปุ่นเป็นเวลานับพันปี

4ทุ่งนาเซ็นไมดะ: ภูมิทัศน์ที่คงอยู่มาเป็นเวลานับพันปี ทิวทัศน์ที่งดงามของที่นี่ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะมรดกทางการเกษตรที่สำคัญของโลก

วิดีโอ VR แบบ 360 องศา

Back to Top

COPYRIGHT © HOKURIKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.